Všeobecne záväzné podmienky

pre užívanie zdieľaných bicyklov mesta Dubnica nad Váhom (ďalej len mesto)
I.
Všeobecné ustanovenia
 1. Mesto je poskytovateľom služby „Zelený bicykel Dubnica nad Váhom“, ktorej obsahom je užívanie bicyklov fyzickými osobami.

 2. Účelom všeobecných podmienok je úprava podmienok užívania bicyklov pre všetky druhy programov poskytovaných prenajímateľom v rámci služby „Zelený bicykel Dubnica nad Váhom“. Konkrétne podmienky pre jednotlivé druhy programov a užívania bicyklov sú upravené v aplikácii „Zelený bicykel Dubnica nad Váhom“ a na webovom sídle dubnica.zelenybicykel.sk. Tieto podmienky určujú predovšetkým výšku poplatkov za jednotlivé programy, spôsob ich platby a dobu, po ktorú je užívateľ oprávnený užívať bicykel.

 3. K užívaniu zdieľaných bicyklov v rámci služby „Zelený bicykel Dubnica nad Váhom“ dochádza:

  1. na základe použitia príslušnej mobilnej aplikácie „Zelený bicykel Dubnica nad Váhom“,
  2. prostredníctvom webového sídla mesta dubnica.zelenybicykel.sk, alebo
  3. prostredníctvom SMS.
 4. Právo užívať bicykel vzniká po úhrade príslušného poplatku podľa zvoleného programu. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú z týchto všeobecných podmienok určených pre jednotlivé programy a služby „Zelený bicykel Dubnica nad Váhom“.

 5. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ním zvolený program sa po jeho ukončení automaticky obnovuje, až kým si ho užívateľ nezmení alebo nezruší.

 6. Mesto poskytuje službu „Zelený bicykel Dubnica nad Váhom“ len v sezóne od 1. marca do 31. októbra kalendárneho roka. Mesto má právo toto obdobie jednostranne skrátiť v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia nevhodného pre jazdu na bicykli, o čom bude užívateľov informovať.

 7. Mesto zabezpečuje a chráni osobné údaje podľa aktuálneho zákona o ochrane osobných údajov. Spracovávané osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu poskytovania služby „Zelený bicykel Dubnica nad Váhom“.

II.
Osobitné podmienky užívania
 1. Mesto prenecháva bicykel fyzickej osobe – užívateľovi na dočasné užívanie pre jeho osobnú potrebu s tým, že bicykel môže používať len zaregistrovaný užívateľ. Výnimku tvorí situácia, keď si užívateľ vypožičia dva bicykle, ktoré majú jednu trasu a teda dokáže zabezpečiť dohľad nad ďalšou osobou.

 2. Užívateľ je oprávnený bicykel užívať len na účel, na ktorý je určený, pričom je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy, najmä predpisy upravujúce podmienky premávky na pozemných komunikáciách. Užívateľ je povinný rešpektovať všetky platné právne predpisy na úseku cestnej dopravy, ako aj ostatné platné právne predpisy.

 3. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť všetky sankcie, ktoré budú uložené príslušným orgánom v dôsledku porušenia platných právnych predpisov zo strany užívateľa alebo osôb, ktorým umožní užívať bicykel.

 4. Užívateľ užíva bicykel výlučne na vlastnú zodpovednosť. Pri každom prevzatí a pri každom odovzdaní bicykla je povinný skontrolovať jeho technický stav, najmä funkčnosť bŕzd, dotiahnutie kolies, pedálov, volantu. Každý zistený nedostatok je užívateľ povinný okamžite nahlásiť mestu prostredníctvom webovej aplikácie a tlačidla „Problémy s bicyklom?“, alebo telefonicky na určenom tel. čísle mesta. Užívateľ nesmie bicykel používať, ak by sa zistený nedostatok mohol používaním ešte zhoršovať, alebo ak by bránil bezpečnej prevádzke.

 5. Užívateľ je povinný používať bicykel tak, aby nedošlo k jeho preťaženiu, poškodeniu, zničeniu, alebo odcudzeniu.

 6. Užívateľ zodpovedá za akékoľvek škody alebo nemajetkové ujmy, ktoré spôsobí pri užívaní bicykla alebo v súvislosti s ním. V prípade, že by bol mestu zaviazaný uhradiť akúkoľvek škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobenú užívateľom tretím osobám, užívateľ je povinný túto škodu uhradiť mestu. Ak takúto škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobia osoby, ktorým užívateľ umožní užívať bicykel, tak zodpovedá za tieto škody a nemajetkové ujmy užívateľ.

 7. Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť mestu každú nehodu, poškodenie alebo odcudzenie bicykla, ku ktorému došlo v čase, keď ho užíval. V takom prípade je povinný poskytnúť mestu a orgánom Policajného zboru SR potrebnú súčinnosť pri objasňovaní incidentu.

 8. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť mestu každú škodu, za ktorú je zodpovedný.

 9. Užívateľ nesmie zasahovať do technického stavu bicykla, odstraňovať alebo dopĺňať akékoľvek technické súčasti bicykla, ako zámok, košík, reklamný nosič a reklamné polepy. Výnimkou sú svetelné prvky podľa bodu 10 tohto článku.

 10. Pri používaní bicykla v nočných hodinách, resp. v čase tmy, šera, alebo zníženej viditeľnosti je užívateľ povinný byť dôkladne osvetlený. Svetelné prvky sú súčasťou výbavy bicykla avšak užívateľ je povinný použiť vlastné svetlá v prípade ich nefunkčnosti.

 11. Bicykle sú prioritne určené na využívanie v rámci mesta.

 12. Užívateľ berie na vedomie, že nosnosť košíka umiestneného na bicykli je max. 3 kg a nosnosť bicykla je max. 120 kg.

III.
Prevzatie a odovzdanie bicykla
 1. Užívateľ si môže prevziať uzamknutý bicykel iba z označených stojanov určených pre zelené bicykle. Rozmiestnenie stojanov je uvedené na webovom sídle dubnica.zelenybicykel.sk. Zelené bicykle odstavené na iných miestach sú užívané inými užívateľmi, prípadne pripravené na iné účely.

 2. Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa aktuálneho zákona o ochrane osobných údajov.

 3. Užívateľ si je vedomý, že bicykle sú vybavené GPS lokalizátorom, ktorý má predchádzať ich krádeži a súhlasí s možnou lokalizáciou.

 4. Odstavený bicykel si z označeného stojanu môže užívateľ odomknúť výlučne požiadavkou do systému mesta prostredníctvom čipu Zelený bicykel, SMS, webovej alebo mobilnej aplikácie Zelený bicykel.

 5. Doplnkový lankový zámok nesmie byť viditeľne ponechaný s platným kódom a v čase mimo manipulácie je užívateľ povinný nastaviť na zámku nuly.

 6. Užívateľ nesmie meniť kód lankového zámku bez pokynov mesta alebo v rozpore s nimi a naopak je povinný meniť kód podľa pokynov mesta, ktoré obdržal prostredníctvom SMS, webovej alebo mobilnej aplikácie Zelený bicykel. Užívateľ je však oprávnený zmeniť kód lankového zámku bez pokynu mesta v prípade odloženia bicykla pri prerušení jazdy v priebehu jeho používania (napr. za účelom nákupu). Kód zámku je povinný udržať v tajnosti a zabrániť jeho odpozorovaniu.

 7. Užívateľ nesmie zdieľať svoj čip Zelený bicykel, alebo prístupové údaje, ktoré by mohli umožniť využívanie služby alebo odomknutie bicykla inej osobe.

 8. Užívateľ je povinný vrátiť bicykel po ukončení jazdy do stojanov vyznačených pre Zelené bicykle. Tento zoznam je zverejnený na webovom sídle mesta.

 9. Užívateľ je oprávnený prevziať si v rovnakom čase maximálne dva Zelené bicykle. Je povinný vrátiť ich najneskôr do 3 hodín od prevzatia.

 10. Maximálna doba užívania bicykla je určená podľa aktuálneho programu zvoleného užívateľom. V prípade presiahnutia tejto doby je mesto oprávnené účtovať poplatky podľa aktuálneho cenníka zverejneného na webovom sídle mesta.

IV.
Zmluvné pokuty
 1. Užívateľ je povinný uhradiť mestu zmluvnú pokutu 100 eur (sto eur) v prípade porušenia svojich zmluvných povinností, a to ak:

  1. prenechá bicykel do užívania inej osobe; s výnimkou bodu 1. čl. II,

  2. poskytne inej osobe svoju prístupovú kartu, alebo prístupové údaje, ktoré jej umožnia využívať služby užívateľa alebo odomknúť bicykel,

  3. bicykel poškodí alebo odcudzí,

  4. zasiahne do technického stavu bicykla, odstráni alebo doplní akékoľvek technické súčasti bicykla, ako i zámok, košík, reklamný nosič a reklamné polepy; to sa netýka vlastných svetelných prvkov nájomcu,

  5. zmení kód lankového zámku v rozpore s pokynmi mesta alebo bez takýchto pokynov, alebo ak kód zámku nezmení podľa pokynov mesta; to neplatí v prípade odloženia bicykla pri prerušení jazdy v priebehu jeho používania (napr. za účelom nákupu),

  6. po ukončení jazdy nevráti a neuzamkne podľa pokynov mesta bicykel do stojanov vyznačených pre Zelené bicykle.

 2. V prípade, že užívateľ opakovane poruší niektorú zo svojich povinností spôsobom uvedeným v bode 1, písm. a), b), d), e) a f) tohto článku, prenajímateľ ho upozorní na toto porušenie formou SMS a na to, že pri ďalšom porušení povinností môže užívateľovi zablokovať jeho účet bez náhrady paušálu. Ak užívateľ aj po tomto upozornení znovu poruší niektorú zo svojich povinností, mesto je oprávnené účet užívateľa zablokovať bez náhrady zostávajúceho kreditu alebo paušál.

 3. Ak užívateľ bicykel poškodí alebo odcudzí, prenajímateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia účet nájomcu zablokovať bez náhrady zostávajúceho kreditu alebo paušálu.

V.
Zodpovednosť za vady
 1. Mesto zodpovedá za vady poskytnutej služby podľa Občianskeho zákonníka.

 2. Užívateľ môže uplatniť reklamáciu vád služby telefonicky, alebo e-mailom.

 3. Užívateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 dní od jej uplatnenia. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako do 30 dní od jej uplatnenia. Po márnom uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má užívateľ možnosť obrátiť sa na príslušné orgány spotrebiteľského dozoru.

 4. Užívateľ má právo sa obrátiť na mesto so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že prenajímateľ porušil jeho práva. Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak prenajímateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 5. Mesto na svojom webovom sídle dubnica.zelenybicykel.sk uvádza aj odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov online http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Dozorný orgán činnosti: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel.: 032/640 01 09.

VI.
Ukončenie využívania zdieľaného bicykla
 1. Poskytovanie služby užívateľom končí nasledovne:

  1. Jednorazová jazda – po ukončení jazdy a vrátení bicykla do stojana

  2. Program LITER – ide o program s automatickou obnovou, poskytovanie služby končí zaslaním bezplatnej SMS v tvare BIKEDN STOP na 8866.

  3. Program XL – ide o program s automatickou obnovou, poskytovanie služby končí zaslaním bezplatnej SMS v tvare BIKEDN STOP na 8866.

 2. Poskytovanie služby zo strany mesta zaniká tiež ukončením prevádzkovania služby „Zelený bicykel Dubnica nad Váhom“ zo strany mesta. Túto skutočnosť mesto oznámi prostredníctvom svojho webového sídla alebo SMS.

 3. Po ukončení prevádzkovania služby zo strany mesta, mesto vráti platby, presahujúce deň, kedy bolo prevádzkovanie služby zo strany mesta ukončené. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký užívateľ použil pri svojej platbe.

VII.
Záverečné ustanovenia
 1. Užívateľ sa pri prihlásení k používaniu zdieľaného bicykla zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné podmienky služby „Zelený bicykel Dubnica nad Váhom“.

 2. Tieto všeobecne záväzné podmienky pre užívanie zdieľaných bicyklov mesta Dubnica nad Váhom sú platné dňom 01.06.2022.

 3. Prípadné zmeny týchto všeobecne záväzných podmienok oznamuje mesto na svojom webovom sídle www.dubnica.eu.

Rozmýšľate nad bike sharingom aj vo Vašom meste? Zanechajte nám svoj kontakt a my Vás navštívime.